Trao kinh phí hỗ trợ làm nhà tại Hàm Yên

Ngày 7/10, Thanh Tra tỉnh, Sở Nội Vụ, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức trao kinh phí ủng hộ làm nhà mới cho Hộ gia đình chính sách tại xã Thành Long, huyện ...

Dân thụ hưởng ở Tân Thành

Đăng ký về đích nông thôn mới năm 2021, xã Tân Thành (Hàm Yên) đã phát huy tốt tinh thần người dân làm chủ thể trong thực hiện các tiêu chí. Với ...

Xem nhiều

Hàm Yên bê tông hóa đường giao thông nông thôn

Đường sá đi lại thuận tiện giúp chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên, giao thương hàng hóa thông suốt, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển... Đó là những giá trị thiết thực mang lại từ thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao ...

Phát huy vai trò kinh tế tập thể trong xây dựng Nông thôn mới

Trong những năm qua, Hội Nông dân xã Tân Thành đã hỗ trợ nông dân liên kết, tham gia phát triển kinh tế tập thể, trong đó trọng tâm là phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã để nâng cao đời sống hội viên cũng như xây dựng Nông thôn mới.

Tín dụng xã hội góp phần xây dựng Nông thôn mới

Ở huyện Hàm Yên, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã và đang tạo được bước chuyển rõ nét cho diện mạo nông thôn. Đóng góp vào thành tựu chung, nguồn vốn cho vay của Ngân hàng CSXH giữ một vai trò quan trọng, là nguồn ...