Đảng viên hiến đất làm nhà văn hóa

71 tuổi đời, 30 năm tuổi Đảng, ông Nông Đình Đệ, dân tộc Tày ở thôn Nà Luộc, xã Phù Lưu (Hàm Yên) vẫn vẹn nguyên tinh thần đạo đức cách mạng của một ...

Xem nhiều