Các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện Hàm Yên ban hành trong kỳ 2019 - 2023

Phần I

NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÀM YÊN

BAN HÀNH TRONG KỲ 2019 – 2023

1. NQ 15/2022/NQ-HĐND, ngày 17 tháng 8 năm 2022 về việc Giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn huyện Hàm Yên

Phần II

NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM YÊN

BAN HÀNH TRONG KỲ 2019 – 2023

1. Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 10 năm 2021, Quyết định Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Hàm Yên

2. Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 4 năm 2022, Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Hàm Yên

3. Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND, ngày 28  tháng 4 năm 2022, Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Hàm Yên

4. Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 5 năm 2022, Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hàm Yên

5. Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 5 năm 2022, Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Yên

6. Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 6 năm 2022, Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hàm Yên

7. Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 6 năm 2022, Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hàm Yên

8. Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND, ngày ngày 10 tháng 7 năm 2022, Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Hàm Yên

9. Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 9 năm 2022, Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hoá và Thông tin huyện

10. Quyết định số10/2022/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 11 năm 2022, Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hàm Yên

11. Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND, ngày 28  tháng 5 năm 2023, Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hàm Yên

- Download toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện Hàm Yên ban hành trong kỳ 2019 - 2023 tại đây.