Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân, các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Yên đến năm 2020

Ngày 7 - 06 - 2017 Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên có Báo cáo số 219/BC-UBND về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân, các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Yên đến năm 2020

Thông báo công khai kết quả tính điểm học tập, điểm tốt nghiệp của thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2015.

Ngày 14/10/2016, Hội đồng Xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Hàm Yên năm 2015 đã có Thông báo số 59/TB-HĐXT về việc Công khai kết quả tính điểm học tập, điểm tốt nghiệp của thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức bậc học Mầm non và bậc học Tiểu học năm 2015.