Xin ý kiến tham gia của cán bộ, nhân dân về Dự thảo ban hành vị trí, chức năng, nhiệm vụ của phòng Tư pháp

Phòng Tư pháp huyện Hàm Yên đã soạn thảo Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện.

Để lấy ý kiến tham gia của cán bộ và nhân dân trong thời hạn từ 15/7/2021 đến 15/8/2021.

Hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật gửi kèm theo gồm có:

(1) Dự thảo Tờ trình.

(2) Dự thảo Quyết định của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Hàm Yên;

(3) Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Hàm Yên.

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về phòng Tư pháp huyện Hàm Yên, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Tin cùng chuyên mục