Tập huấn nghiệp vụ về công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày 11/10, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ về công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Hàm Yên.

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Hàm Yên, có các đồng chí: Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Cán bộ, công chức phụ trách Hệ thống thông tin một cửa điện tử; Cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ giới thiệu tổng quan về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766 ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ,  Thông tư số 01/2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Cùng với đó, hướng dẫn rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, chuẩn hóa mẫu đơn, tờ khai thiết lập biểu mẫu điện tử tương tác, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ theo Quyết định số 1085 ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp Bộ, cấp tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia…

Thông qua tập huấn sẽ giúp cán bộ nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trên cơ sở đó tham mưu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đầy đủ, kịp thời có chất lượng, hiệu quả các nội dung hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đáp ứng yêu cầu cải cách TTHC trong giai đoạn hiện nay./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục