Họp đánh giá công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 trên địa bàn huyện Hàm Yên

Chiều 6-3, UBND huyện Hàm Yên tổ chức họp chuyên đề về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 trên địa bàn huyện 2 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện đã báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 tháng 1, tháng 2, năm 2024.

Theo đó huyện có 5 sáng kiến, giải pháp trong cải cách hành chính ở 4 lĩnh vực cụ thể gồm: Trong công tác chỉ đạo, điều hành: “Xây dựng kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị về cải cách hành chính huyện Hàm Yên trên ứng dụng Zalo”. Lĩnh vực cải cách thể chế: “Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, mạng internet trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với thực hiện tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện Hàm Yên”. Cải cách thủ tục hành chính: “Triển khai tạo mã QR đối với toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết” và cải cách chế độ công vụ: “Xây dựng bộ tiêu chí và hướng dẫn UBND các xã, thị trấn chấm điểm cải cách hành chính gắn với đánh giá cán bộ, công chức hàng tháng và xếp loại chất lượng cuối năm”.

Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh huyện, Ban chỉ đạo Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện, Tổ công tác thực hiện Đề án 06, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:  Chỉ đạo sát sao việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch chuyển đổi số, Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện năm 2024,  nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành mức cao nhất các nhiệm vụ trong các Kế hoạch.

Đẩy mạnh việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trên môi trường mạng của cơ quan, đơn vị phụ trách, niêm yết công khai kịp thời, đúng quy định các thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố.

Đẩy mạnh việc thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công ban hành kèm theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06. Tiếp tục chỉ đạo cơ quan, đơn vị bảo đảm an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. Bảo đảm an toàn, bảo mật trong trao đổi dữ liệu điện tử trên môi trường mạng. Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước...

Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Khẩn trương tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 năm 2024 phù hợp với tình hình địa phương. Triển khai tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử nông thôn mới của các xã về công tác triển khai chuyển đổi số, nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho người dân để ứng dụng vào hoạt động sản xuất, giao dịch trực tuyến. Chủ động phối hợp với các đơn vị viễn thông triển khai mô hình chợ 4.0 Thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ trên địa bàn quản lý.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thanh toán không sử dụng tiền mặt trong các trường học, Trung tâm Y tế huyện và Trạm y tế các xã, thị trấn và đẩy mạnh chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và bảo trợ xã hội không dùng tiền mặt.

Phòng Nội vụ huyện - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện: Triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính huyện năm 2024 đảm bảo sát với tình hình thực tế của địa phương, khắc phục các tồn tại hạn chế trong cải cách hành chính năm 2023 và tạo sự đột phá mạnh mẽ trong cải cách hành chính trên địa bàn huyện Hàm Yên./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục